100 let Sokola v Třebovicích

100 let SOKOLA v TŘEBOVICÍCH

V roce 2019 si připomínáme 100 let od založení tělocvičné jednoty SOKOL v Třebovicích ve Slezsku.

Sokol byl založen v Praze v roce 1862 Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem. První léta po založení byla ovlivněna tehdejším politickým děním a událostmi (Prusko – Rakouská válka, vznik Rakousko – Uherska) a nedovolovala plně rozvinout myšlenky a představy o náplni, spolková činnost v Čechách začala stagnovat a spolky se rozpadaly. Sokolu dokonce hrozilo sloučení se spolky hasičskými.

Teprve koncem sedmdesátých let 19. století se situace začala uklidňovat a i spolky začaly růst.

Týkalo se to i tělocvičné jednoty SOKOL a vyvrcholením tohoto období byl první slet v roce 1882. Sokol se začal rozmáhat, sokolských jednot v Čechách a na Moravě přibývalo a vznikaly sokolské župy. V Čechách vznikla v roce 1889 Česká obec sokolská a na Moravě Moravskoslezská obec sokolská. V roce 1904 se spojily v Českoslovanskou obec sokolskou (ČOS). V té době měl Sokol již 645 jednot s 50 935 členy.

V samotných Třebovicích nebyla jednota SOKOL až do konce I. SV založena; někteří občané Třebovic však byli již členy SOKOLA SVINOV, který byl založen v roce 1910 a účastnili se zde společných cvičení.

Až 3. srpna 1919 se z popudu občanů konala veřejná schůze, na které byl ustaven přípravný výbor a následně 10. srpna 1919 se uskutečnila ustavující valná hromada tělocvičné jednoty SOKOL Třebovice, zpočátku jen jako pobočka SOKOLA Svinov. Necelé dva roky poté, 6. února 1921 se třebovická pobočka osamostatnila a rozhodnutím ČOS se stala Tělocvičnou jednotou SOKOL Třebovice ve Slezsku.

Tělocvičná činnost jednoty se v prvních letech zaměřovala nejenom na pravidelné cvičení všech složek, ale také na své zviditelnění pořádáním veřejných cvičení, tělocvičných besídek, příp. slavnostních akademií, jejichž čistý výtěžek byl vítaným příspěvkem do pokladny jednoty.

Od konce dvacátých let přibyl jednotě další okruh činností – členové jednoty se účastnili různých závodů - na nářadí, tělocviku prostém a plavání a později, s rozšiřováním lehké atletiky, také v této oblasti.

Činnost SOKOLA byla ve smyslu tehdejších platných stanov zaměřena nejenom na tělocvičnou, ale i vzdělávací činnost. V prvních dvou letech byla směrována především na rozšíření obzoru svého členstva.

SOKOL pořádal rovněž i různé zábavné akce, které se staly navíc i vydatným zdrojem finančních prostředků pro tělocvičnou činnost. Do roku 1938 uspořádal 50 různých akcí, např. večírků, plesů, maškarních merend, dětských radovánek, Mikulášských a Silvestrovských zábav apod. V roce 1927 byl vytvořen samostatný loutkářský odbor, do kterého se zapojila řada mladých členů i staršího dorostu, který projevoval nebývalou aktivitu a uvedl až 7 loutkových her ročně.

V době II. SV byla činnost Sokola prakticky ochromena, tělocvičná jednota přišla o veškerý dosud pořízený majetek.

Po osvobození Československa je již 3. června 1945 svolána na sokolské hřiště schůzka členů Sokola. Na základě pokynů ČOS a Ústředního národního tělovýchovného výboru (NTV) bylo rozhodnuto o ustanovení NTV v Třebovicích.

Členové Sokola vyzvali představitele bývalého Orla, DTJ, SK Slavia, Skautů a SČM (Svazu české mládeže), dodatečně též JPT (Jednota proletářské tělovýchovy, která však do roku 1938 nevyvíjela žádnou činnost), aby vyslali své zástupce na schůzi NTV dne 6.6.1945 do místní radnice. Přestože všichni se sjednocením tělovýchovy souhlasili, do práce se zapojili v naprosté většině pouze činovníci i cvičitelé ze Sokola.

Hned v červnu 1945 byla zahájena tělocvičná činnost v rámci nové NTV, všechny tělovýchovné organizace si nadále zachovávaly svoji právní subjektivitu. Proces sjednocování poválečné tělovýchovy se na celostátní úrovni nepodařilo dokončit a tak 24. února 1946 došlo k rozpadu NTV a zahájení činnosti opět samostatné tělocvičné jednoty SOKOL.

Samostatná jednota SOKOL v Třebovicích znovu započala intenzivně růst a vyvíjet činnost v duchu myšlenek Tyrše a Fügnera. Tato aktivita však trvala pouze dva roky, do února 1948. Poslední velkou akcí, které se SOKOL Třebovice účastnil, byl ještě XI. Všesokolský slet v Praze.

Hnutí SOKOL mělo na celostátní úrovni v té době přes 1 mil. členů.

V roce 1950, pod vlivem diktátu ve smyslu sjednocování a centrálního řízení všeho, byla tělocvičná jednota Sokol Třebovice sloučena se Závodní sokolskou jednotou (ZSJ) Elektrárny 1. máje v Třebovicích. Slučovací členská schůze se konala 16.12.1950; sloučením se ZSJ elektrárny třebovická tělocvičná jednota Sokol Třebovice zanikla. Tím pádem i majetek Sokola Třebovice byl převeden pod nově vzniklou jednotu. Jednalo se zejména o sokolské hřiště, které bylo umístěno na křižovatce dnešních ulic Třebovická a Třešňová vlevo (při pohledu z ulice Třebovické).

Události Pražského jara 1968 přinesly oživení a vzkříšení sokolské věci a tak výzva Přípravného výboru Československé obce sokolské (ČOS) z 6.4.1968 byla signálem k mohutnému vzplanutí nadšení a odhodlání obnovit Sokol. Dne 5. května 1968 se konal v Praze sjezd, na kterém zástupci z 50 sokolských žup jednomyslně schválili svou vůli obnovit Sokol. Po událostech z 21.08.1968, přípravný výbor Sokolské župy Moravskoslezské zaslal dne 30.6.1969 jednotám dopis, ve kterém oznámil ukončení své činnosti. Tímto dnem bylo možno považovat období snahy o vzkříšení Sokola za ukončené.

Pokračovatelem Sokola v Třebovicích od roku 1969 byl odbor Sokola při TJ Třebovice. Z odboru Sokol, vzniklého v roce 1969, se v brzké době, rozhodnutím Československého svazu tělesné výchovy (ČSTV), stal Odbor základní tělesné výchovy (ZTV) Sokol a od roku 1974 Odbor základní a rekreační tělesné výchovy (ZRTV).

Celostátní události roku 1989 a změna politického režimu v Československu vyústila v ukončení tohoto odboru k 31.12.1992 a k 1. lednu 1993 byla obnovena samostatná Tělocvičná jednota SOKOL, začleněná do Sokolské župy Moravskoslezské.

V letech 1993 až 1995 byla činnost Sokola Třebovice neurovnaná, procházela obdobím hledání nové tváře, nových tělocvičných forem a sportovních aktivit.

Nadšením dobrovolníků začal Sokol v Třebovicích opět aktivně rozvíjet svoji činnost. Nejdříve se zaměřoval na aktivizaci původních členů Sokola a postupně do svých činností zapojoval i mladší obyvatele obce.

V roce 1995 dochází k volbám vedení Sokola Třebovice, stávající členové výboru již nekandidovali a k nastupuje generace mladších činovníků.

Členové Sokola Třebovice se postupně zapojovali i do dění v rámci obce Třebovice a stali se nepostradatelnou součástí již tradičních akcí pořádaných obcí - Letní slavnost, Třebovický koláč, který již překročil svým významem hranice městského obvodu i města Ostravy.

Sokol Třebovice ve svých současných aktivitách dává prostor "věrné gardě", udržuje některé tradice (smažení vaječiny), organizuje společenské akce (sokolský večírek), věnuje se dětem (Mikulášská..., Dětské radovánky apod.)

Od roku 2007 působí v rámci Sokol Třebovice dívčí oddíl moderní gymnastiky "LUCIUS", který pracuje s dětmi ve věku 5 - 15 let. Za dobu od vzniku se etabloval nejen na regionální, avšak také na celostátní úrovni a je více než rovnocenným konkurentem tradičních oddílů tohoto sportu v ČR.

Ke stému výročí založení Sokola v Třebovicích bude uspořádána slavnostní valná hromada.

Více se aktivitách Sokola dozvíte na webových stránkách České obce sokolské https://www.sokol.eu, Sokolu Třebovice http://www.sokoltrebovice.cz, na stránkách Klubu moderní gymnastiky Lucius http://www.lucius-trebovice.cz a nezávislém informačním serveru ČOS https://www.sokol.cz/sokol.

Výbor Tělocvičné jednoty SOKOL Třebovice

Aktuality

ROK 2020

 

Září 2020

Cvičení všech složek začíná 7.9.2020 dle ROZVRHU CVIČENÍ.

Únor 2020

pozvanka2020

 

ROK 2019

Říjen 2019

sokoltrebovice100

článek 100 let Sokola v Třebovicích

Březen 2019

VH

ROK 2018

Září 2018

Cvičení všech složek začíná 10.9.2018 dle ROZVRHU CVIČENÍ.

Březen 2018

VH pozvanka

 

ROK 2017

Září 2017

Cvičení všech složek začíná 11.9.2017 dle Rozvrhu cvičení.

Červenec - Srpen 2017

Volejbal na hřišti u parku. Účast asi 10 členů.

Červen 2017

V úterý 6.6.2017 byl dětský den a smažení vajíček. Zúčastnilo se 45 dětí a 40 dospělých. Věčer bylo smažení vaječiny pro dospělé, kde přišlo 35 členů.

Cvičení všech složek skončilo 29.6.2017

Květen 2017

Probíhalo cvičení všech složek podle rozvrhu.

Duben 2017

Kladení věnců u příležitosti osvobození Třebovic se zúčastnílo 12 členů Sokola.

Březen 2017

Probíhalo cvičení všech složek podle rozvrhu.

ÚNOR 2017

V pondělí 27.2.2017 se uskutečnila valná hromada Sokola Třebovice. Na úvod vystoupil oddíl moderní gymnastiky Lucius. Valná hromada schválila zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise.

POZVÁNKA

Vážení členové Sokola, výbor TJ Sokol Třebovice Vás zve na valnou hromadu, která se uskuteční dne 27.2.2017 v 18:15h v tělocvičně.

Na úvod vystoupí gymnastický oddíl Lucius

LEDEN 2017

TJ Sokol Třebovice pořádá dne 28.1.2017 v 15:30 hod. v tělocvičně Orla RADOVÁNKY PRO DĚTI. Vstup po přezutí v maskách nebo cvičebním úboru.

Vstupné dobrovolné

 

ROK 2016

LISTOPAD 2016

Probíhalo cvičení všech složek podle harmonogramu. Příprava na Mikulášskou nadůlku pro děti 

ŘÍJEN 2016

Probíhalo cvičení všech složek podle harmonogramu. 

ZÁŘÍ 2016

Cvičení všech složek bylo zahájeno 12.9.2016 dle rozvrhu cvičení

Třebovický koláč, který se konal 16.9.-18.9.2016 byl opět úspěšný. Náš tradiční stánek s občerstvením a oblíbenými koláči byl pro návštěvníky oázou humoru a dobré nálady.

Ve dnech 23.9.-25.9.2016 se uskutečníl další každoroční podzimní víkendový pobyt členů Sokola, tentokrát na Bílé. Počasí nezklamalo a tak se účastníci mohli věnovat svým oblíbeným aktivitám.Věčery byly jako obvykle zadány pro posezení u kytary.

ČERVENEC-SRPEN 2016

Prázdniny - necvičí se 

ČERVEN 2016

25.6.pořádal letní slavnost fotbalový klub SK Slávie Třebovice u příležitosti 95. výročí založení klubu. Této akce se účastnili i naši členové. Na prodejním stánku s občerstvením se podílelo 10 členů.

KVĚTEN 2016

Ve dnech 27.-29.5. se uskutečnil zájezd členů Sokola na Morávku.

V úterý 31.5. proběhl dětský den a smažení vajíček. Zúčastnilo se 16 dětí a 25 dospělých. Večer bylo smažení vaječiny pro dospělé, kde bylo 31 členů.

DUBEN 2016

U příležitosti 71.výročí osvobození Třebovic se konala pietní akce - kladení věnců u památných míst v obci. Zúčastnilo se 14 členů Sokola.

BŘEZEN 2016

V pondělí 14.3.2016 se uskutečnila valná hromada Sokola Třebovice , kde proběhly volby výboru a revizní komise.

Na úvod vystoupil oddíl moderní gymnastiky Lucius.

Valná hromada zvolila nový výbor, revizní komisi , schválila zprávu o činnosti , zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise.

ÚNOR 2016

Probíhalo cvičení všech složek podle harmonogramu. Výbor sokola připravoval valnou hromadu

LEDEN 2016

Začíná rok 2016 . Hned na počátku roku 2.ledna se šlo na vycházku do přírody 8 členů. Vycházka byla do Hošťálkovic a na Lipku.

Večírek - 22.1.2016 tradiční Sokolský večírek pro členy Sokola Třebovice a jejich přátele. Na úvod vystoupila děvčata z našeho oddílu

Lucius. Dobrá hudba a také nálada provázela celým večerem.

Radovánky pro děti - 23.ledna 2016 se opět konaly radovánky pro děti z Třebovic a okolí. Děti přišly v maskách, tančily, zpívaly a také cvičily na nářadí. Opět vystoupila nejmladší děvčata z našeho oddílu Lucius. Dětem se na radovánkách moc líbilo a nechtělo se jim pochopitelně domů. Radovánkami provázely a program organizovaly členky Sokola Třebovice.

 

ROK 2015

PROSINEC 2015 

Dne 4.12. - Tradiční rozsvícení vánočního stromku, zúčastnilo se 42 členů.

Dne 8.12. - Mikulášská nadílka pro děti. Přišel Mikuláš, Čert i Anděl. Děti přednášely, zpívaly a tančily.Každé dítě dostalo od Mikuláše balíček. Přišlo 45 dětí a 62 dospělých.

Dne 19.12. - naši muži pořádali turnaj v nohejbale. Zúčastnilo se 7 družstev - 32 lidí.

Dne 24.12. - máme tady Štědrý den a tradiční setkání u vánočního stromu, kde se sešlo 53 členů Sokola.

Ve dnech 28.12. - 1.1. 2016 - Silvestrovský pobyt na chatě ve Starých Hamrech, kde bylo 12 členů.

Ve dnech 30.12. - 3.1. 2016 - Další silvestrovský pobyt na chatě ve Staré Vodě. Pobytu se zúčastnilo 14 členů.

Dne 31.12. - konalo se silvestrovské setkání pro děti u řeky Opavy. Setkalo se 16 členů. Pro dospělé byla vycházka na Lipku, kde bylo 16 členů.

LISTOPAD 2015 

Dne 17.11.2015 - vycházka do přírody, zůčastnilo se 6 členů.

ŘÍJEN 2015 

Probíhalo cvičení všech složek podle harmonogramu.

ZÁŘÍ 2015 

Cvičení všech složek začíná 7.9.2015 dle - ROZVRHU CVIČENÍ

V Třebovickém parku se konala 18. - 20. září podzimní slavnost Třebovický koláč. Sokol Třebovice se tradičně zapojil poskytováním občerstvení.

Ve dnech 25. - 27. září se konal zájezd do Holčovic, hotel Zlatá Opavice. Zájezdu se zúčastnilo 65 členů a jejich rodinných příslušníků.

ČERVENEC - SRPEN 2015 

V době prázdnin se pravidelná cvičení nekonají

ČERVEN 2015 

V úterý 2.6.2015 proběhl dětský den a smažení vaječiny. Pro děti byl připravený program a na závěr hledání pokladu.

Cvičení všech složek bylo ukončeno 25.6.2015

KVĚTEN 2015 

Víkend na horách.

Ve dnech 22.5. - 24.5.2015 se uskutečnil jarní víkendový pobyt členů Sokola, tentokrát v Trojanovicích. Členové se věnovali svým oblíbeným aktivitám - vycházkám po okolí a bowlingu. Večery byly jako obvykle zadány pro posezení u kytary.

DUBEN 2015 

Oddíl moderní gymnastiky Lucius, nás úspěšně reprezentoval na přeboru republiky České obce sokolské 18.4.2015 v Praze. Naše děvčata získala 2 zlaté a 2 stříbrné medaile..

U příležitosti 70 výročí osvobození Třebovic se konala dne 29.4.2015 pietní akce u památných míst v obci, které se zúčastnili i naši členové Sokola.

Věrná garda uspořádala 2 výlety. Navštívili zámek ve Frýdku - Místku a lázně v Klimkovicích.

BŘEZEN 2015 

Valná hromada

V pondělí 2.3.2015 se uskutečnila pravidelná valná hromada Sokola Třebovice; Na úvod vystoupil oddíl moderní gymnastiky LUCIUS; Valná hromada rekapitulovala dění Sokola Třebovice za uplynulý rok, schválila zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a  zprávu revizní komise;

Sokol Třebovice měl ke dni 31.12.2014 - 174 členů;

ÚNOR 2015

Probíhalo cvičení podle harmonogramu;

Výbor Sokola Třebovice připravoval valnou hromadu;

LEDEN 2015 

Večírek

V pátek 23.1.2015 se konal tradiční Sokolský večírek pro členy Sokola Třebovice a jejich přátele. Oblíbenost večírku je každoročně potvrzována nebývalým zájmem. Na úvod večírku vystoupil oddíl LUCIUS, který je členem třebovického Sokola;

Dětské radovánky

Na společenský večírek druhý den navázaly Dětské radovánky; účastnily se děti Sokola Třebovice i blízkého okolí; Taktéž na Radovánkách vystoupil oddíl LUCIUS;

 

 

Home

Vítejte na oficiálních stránkách

Tělocvičné Jednoty SOKOL Ostrava - Třebovice

 

Jednota Sokol Ostrava - Třebovice je součástí České obce sokolské (ČOS), která byla založena v roce 1862 dr. Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem jako dobrovolný a nezávislý demokratický spolek, s cílem přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně našeho lidu. Sokolská jednota ve Třebovicích byla založena těsně po vzniku Československé republiky dne 3. srpna 1919 a i když její činnost byla třikráte násilně přerušena, vždy znovu úspěšně začala pracovat.

uvod1uvod2avelkybvelkyvybor2012