100 let Sokola v Třebovicích

100 let SOKOLA v TŘEBOVICÍCH

V roce 2019 si připomínáme 100 let od založení tělocvičné jednoty SOKOL v Třebovicích ve Slezsku.

Sokol byl založen v Praze v roce 1862 Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem. První léta po založení byla ovlivněna tehdejším politickým děním a událostmi (Prusko – Rakouská válka, vznik Rakousko – Uherska) a nedovolovala plně rozvinout myšlenky a představy o náplni, spolková činnost v Čechách začala stagnovat a spolky se rozpadaly. Sokolu dokonce hrozilo sloučení se spolky hasičskými.

Teprve koncem sedmdesátých let 19. století se situace začala uklidňovat a i spolky začaly růst.

Týkalo se to i tělocvičné jednoty SOKOL a vyvrcholením tohoto období byl první slet v roce 1882. Sokol se začal rozmáhat, sokolských jednot v Čechách a na Moravě přibývalo a vznikaly sokolské župy. V Čechách vznikla v roce 1889 Česká obec sokolská a na Moravě Moravskoslezská obec sokolská. V roce 1904 se spojily v Českoslovanskou obec sokolskou (ČOS). V té době měl Sokol již 645 jednot s 50 935 členy.

V samotných Třebovicích nebyla jednota SOKOL až do konce I. SV založena; někteří občané Třebovic však byli již členy SOKOLA SVINOV, který byl založen v roce 1910 a účastnili se zde společných cvičení.

Až 3. srpna 1919 se z popudu občanů konala veřejná schůze, na které byl ustaven přípravný výbor a následně 10. srpna 1919 se uskutečnila ustavující valná hromada tělocvičné jednoty SOKOL Třebovice, zpočátku jen jako pobočka SOKOLA Svinov. Necelé dva roky poté, 6. února 1921 se třebovická pobočka osamostatnila a rozhodnutím ČOS se stala Tělocvičnou jednotou SOKOL Třebovice ve Slezsku.

Tělocvičná činnost jednoty se v prvních letech zaměřovala nejenom na pravidelné cvičení všech složek, ale také na své zviditelnění pořádáním veřejných cvičení, tělocvičných besídek, příp. slavnostních akademií, jejichž čistý výtěžek byl vítaným příspěvkem do pokladny jednoty.

Od konce dvacátých let přibyl jednotě další okruh činností – členové jednoty se účastnili různých závodů - na nářadí, tělocviku prostém a plavání a později, s rozšiřováním lehké atletiky, také v této oblasti.

Činnost SOKOLA byla ve smyslu tehdejších platných stanov zaměřena nejenom na tělocvičnou, ale i vzdělávací činnost. V prvních dvou letech byla směrována především na rozšíření obzoru svého členstva.

SOKOL pořádal rovněž i různé zábavné akce, které se staly navíc i vydatným zdrojem finančních prostředků pro tělocvičnou činnost. Do roku 1938 uspořádal 50 různých akcí, např. večírků, plesů, maškarních merend, dětských radovánek, Mikulášských a Silvestrovských zábav apod. V roce 1927 byl vytvořen samostatný loutkářský odbor, do kterého se zapojila řada mladých členů i staršího dorostu, který projevoval nebývalou aktivitu a uvedl až 7 loutkových her ročně.

V době II. SV byla činnost Sokola prakticky ochromena, tělocvičná jednota přišla o veškerý dosud pořízený majetek.

Po osvobození Československa je již 3. června 1945 svolána na sokolské hřiště schůzka členů Sokola. Na základě pokynů ČOS a Ústředního národního tělovýchovného výboru (NTV) bylo rozhodnuto o ustanovení NTV v Třebovicích.

Členové Sokola vyzvali představitele bývalého Orla, DTJ, SK Slavia, Skautů a SČM (Svazu české mládeže), dodatečně též JPT (Jednota proletářské tělovýchovy, která však do roku 1938 nevyvíjela žádnou činnost), aby vyslali své zástupce na schůzi NTV dne 6.6.1945 do místní radnice. Přestože všichni se sjednocením tělovýchovy souhlasili, do práce se zapojili v naprosté většině pouze činovníci i cvičitelé ze Sokola.

Hned v červnu 1945 byla zahájena tělocvičná činnost v rámci nové NTV, všechny tělovýchovné organizace si nadále zachovávaly svoji právní subjektivitu. Proces sjednocování poválečné tělovýchovy se na celostátní úrovni nepodařilo dokončit a tak 24. února 1946 došlo k rozpadu NTV a zahájení činnosti opět samostatné tělocvičné jednoty SOKOL.

Samostatná jednota SOKOL v Třebovicích znovu započala intenzivně růst a vyvíjet činnost v duchu myšlenek Tyrše a Fügnera. Tato aktivita však trvala pouze dva roky, do února 1948. Poslední velkou akcí, které se SOKOL Třebovice účastnil, byl ještě XI. Všesokolský slet v Praze.

Hnutí SOKOL mělo na celostátní úrovni v té době přes 1 mil. členů.

V roce 1950, pod vlivem diktátu ve smyslu sjednocování a centrálního řízení všeho, byla tělocvičná jednota Sokol Třebovice sloučena se Závodní sokolskou jednotou (ZSJ) Elektrárny 1. máje v Třebovicích. Slučovací členská schůze se konala 16.12.1950; sloučením se ZSJ elektrárny třebovická tělocvičná jednota Sokol Třebovice zanikla. Tím pádem i majetek Sokola Třebovice byl převeden pod nově vzniklou jednotu. Jednalo se zejména o sokolské hřiště, které bylo umístěno na křižovatce dnešních ulic Třebovická a Třešňová vlevo (při pohledu z ulice Třebovické).

Události Pražského jara 1968 přinesly oživení a vzkříšení sokolské věci a tak výzva Přípravného výboru Československé obce sokolské (ČOS) z 6.4.1968 byla signálem k mohutnému vzplanutí nadšení a odhodlání obnovit Sokol. Dne 5. května 1968 se konal v Praze sjezd, na kterém zástupci z 50 sokolských žup jednomyslně schválili svou vůli obnovit Sokol. Po událostech z 21.08.1968, přípravný výbor Sokolské župy Moravskoslezské zaslal dne 30.6.1969 jednotám dopis, ve kterém oznámil ukončení své činnosti. Tímto dnem bylo možno považovat období snahy o vzkříšení Sokola za ukončené.

Pokračovatelem Sokola v Třebovicích od roku 1969 byl odbor Sokola při TJ Třebovice. Z odboru Sokol, vzniklého v roce 1969, se v brzké době, rozhodnutím Československého svazu tělesné výchovy (ČSTV), stal Odbor základní tělesné výchovy (ZTV) Sokol a od roku 1974 Odbor základní a rekreační tělesné výchovy (ZRTV).

Celostátní události roku 1989 a změna politického režimu v Československu vyústila v ukončení tohoto odboru k 31.12.1992 a k 1. lednu 1993 byla obnovena samostatná Tělocvičná jednota SOKOL, začleněná do Sokolské župy Moravskoslezské.

V letech 1993 až 1995 byla činnost Sokola Třebovice neurovnaná, procházela obdobím hledání nové tváře, nových tělocvičných forem a sportovních aktivit.

Nadšením dobrovolníků začal Sokol v Třebovicích opět aktivně rozvíjet svoji činnost. Nejdříve se zaměřoval na aktivizaci původních členů Sokola a postupně do svých činností zapojoval i mladší obyvatele obce.

V roce 1995 dochází k volbám vedení Sokola Třebovice, stávající členové výboru již nekandidovali a k nastupuje generace mladších činovníků.

Členové Sokola Třebovice se postupně zapojovali i do dění v rámci obce Třebovice a stali se nepostradatelnou součástí již tradičních akcí pořádaných obcí - Letní slavnost, Třebovický koláč, který již překročil svým významem hranice městského obvodu i města Ostravy.

Sokol Třebovice ve svých současných aktivitách dává prostor "věrné gardě", udržuje některé tradice (smažení vaječiny), organizuje společenské akce (sokolský večírek), věnuje se dětem (Mikulášská..., Dětské radovánky apod.)

Od roku 2007 působí v rámci Sokol Třebovice dívčí oddíl moderní gymnastiky "LUCIUS", který pracuje s dětmi ve věku 5 - 15 let. Za dobu od vzniku se etabloval nejen na regionální, avšak také na celostátní úrovni a je více než rovnocenným konkurentem tradičních oddílů tohoto sportu v ČR.

Ke stému výročí založení Sokola v Třebovicích bude uspořádána slavnostní valná hromada.

Více se aktivitách Sokola dozvíte na webových stránkách České obce sokolské https://www.sokol.eu, Sokolu Třebovice http://www.sokoltrebovice.cz, na stránkách Klubu moderní gymnastiky Lucius http://www.lucius-trebovice.cz a nezávislém informačním serveru ČOS https://www.sokol.cz/sokol.

Výbor Tělocvičné jednoty SOKOL Třebovice